1. പുരശ്ചരണം

    1. നാ.
    2. ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ്, പ്രാരംഭക്രിയ
    3. ജപം, ഹോമം തുടങ്ങിയവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക