1. പുരസ്കരണം

  1. നാ.
  2. പൂർത്തിയാക്കൽ
  3. മുന്നിൽവയ്ക്കൽ
  4. ബഹുമാനിക്കൽ, ആരാധിക്കൽ
  5. ഒരുക്കൽ
  6. പ്രത്യാശിക്കൽ
  7. അതിർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക