1. പുരസ്സര

    1. വി.
    2. ശ്രഷ്ഠതയുള്ള
    3. മുമ്പിൽനടക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക