1. പുരസ്സരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. (സ്ഥാനത്തിലോ സമയത്തിലോ) മുമ്പിലാവുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക