1. പുരാകഥ

    1. നാ.
    2. പഴങ്കഥ
    3. കെട്ടുകഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക