1. പുരാകൃത

    1. വി.
    2. മുമ്പുചെയ്തിട്ടുള്ള (മുൻ ജന്മത്തിൽചെയ്തിട്ടുള്ള)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക