1. പുരാണൻ

  1. നാ.
  2. ഈശ്വരൻ
  3. വൃദ്ധൻ
  4. പണ്ടേയുള്ളവൻ
 2. പ്രാണൻ

  1. നാ.
  2. ശക്തി
  3. ശ്വാസം
  4. പഞ്ചവായുക്കളിൽ ഒന്ന്
  5. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക