1. പുരികക്കൊടി

    1. നാ.
    2. ഭംഗിയുള്ള പുരികം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക