1. പുരീഷം

  1. നാ.
  2. അഴുക്ക്
  3. വയറ്റിൽനിന്നൊഴിയുന്ന മലം
 2. പരശം

  1. നാ.
  2. സ്പർശമണി
 3. പ്രഷം

  1. നാ.
  2. പ്രരണം
  3. ആജ്ഞ
  4. വിധി
  5. ഭ്രാന്ത്
  6. മർദനം
 4. പ്രാശം

  1. നാ.
  2. ആഹാരം (പ്രാശനം) ഉദാഃ ച്യവനപ്രാശം
  3. കുന്തം (പ്രാസം)
 5. പരുഷം

  1. നാ.
  2. കഠിനവാക്ക്
 6. പുരുഷം

  1. നാ.
  2. കണ്മണി
  3. മഹാമേരു
  4. പുന്ന
  5. പാൽക്കുരുമ്പ
  6. ഒരാൾപൊക്കം
  7. ശിവൻറെ ഒരു മുഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക