1. പുരീഷണം

  1. നാ.
  2. മലം
  3. മലശോധന
 2. പ്രഷണ, പ്രഷണം

  1. നാ.
  2. പറഞ്ഞയയ്ക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക