1. പുരുജിത്ത്

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. കുന്തിഭോജൻ
    4. കുന്തിഭോജൻറെ സഹോദരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക