1. പുരുഷകേസരി

    1. നാ.
    2. പുരുഷശ്രഷ്ഠൻ
    3. (നരസിംഹാവതാരത്തിൽ) വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക