1. പുരുഷദ്വയസ്സ്

    1. വി.
    2. ഒരാൾ ഉയരമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക