1. പുരുഷമേധം

    1. നാ.
    2. നരമേധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക