1. പുരുഷമൈഥുനം

    1. നാ.
    2. പ്രകൃതിവിരുദ്ധമായ മൈഥുനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക