1. പുരുഷവാക്ക്

    1. നാ.
    2. മൈന
    3. തത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക