1. പുരുഷവ്യാഘ്രൻ

    1. നാ.
    2. പുരുഷശ്രഷ്ഠൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക