1. പുരുഷാംഗം

    1. നാ.
    2. പുരുഷലിംഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക