1. പുരുഷാന്തരം

    1. നാ.
    2. നൂറുവർഷം (മനുഷ്യൻറെ ജീവിതകാലം)
    3. ഒരു തലമുറ, അടുത്തതലമുറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക