1. പുരുഷായിതം

    1. നാ.
    2. പുരുഷനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കൽ
    1. കാമ.
    2. രതിവിശേഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക