1. പുരുഷാർഥസാധനങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ.
    2. കർമം ഭക്തി ജ്ഞാനം എന്നീ മൂന്നുകാര്യങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക