1. പുരോജന്മാവ്

    1. നാ.
    2. മുമ്പേജനിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക