1. പുരോധിക

    1. നാ.
    2. ഇഷ്ടപത്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക