1. പുരോവാദം

    1. നാ.
    2. ഒരു കാര്യം ആദ്യമായി പറയുക എന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക