1. പുരോഹിത

    1. വി.
    2. നിയോഗിക്കപ്പെട്ട
    3. മുന്നിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക