1. പുറക്കെട്ട്

  1. നാ.
  2. പ്രധാനകെട്ടിടത്തോടുചേർന്നു പുറമേ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന എടുപ്പ്
 2. പർക്കടി

  1. നാ.
  2. അടയ്ക്ക
  3. ഇത്തിയാൽ, ചിറ്റാൽ
 3. പറക്കുടി

  1. നാ.
  2. പറയൻറെ വീട് (പറമാടം)
 4. പറക്കൊട്ട

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം അളവുകുട്ട (ഒരു പറകൊള്ളുന്നത്)
 5. പുറകോട്ട്

  1. അവ്യ.
  2. പിൻഭാഗത്തേക്ക്
  3. അറുത്തതടിയുടെ പുറമ്പാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക