1. പുറങ്ങാലിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പതുങ്ങുക, ഉയർന്നുവരാതിരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക