1. പുറതാര

    1. നാ.
    2. കളരിപ്പയറ്റിലെ ഒരടവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക