1. പുറത്തളം

    1. നാ.
    2. പുറമേയുള്ള തളം. താരത. അകത്തളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക