1. പുറനാട്

    1. നാ.
    2. പുറത്തെ ദേശം
    3. ഒരു നാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക