1. പുറമേ

    1. അവ്യ.
    2. വ്യാജമായി
    3. കൂടുതലായി
    4. പുറത്തുകൂടി
    5. വെളിയിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക