1. പുറമ്പട

    1. നാ.
    2. സൈന്യത്തിൻറെ പിൻഭാഗം
    1. ആയുര്‍.
    2. പുറമേ പുരട്ടുന്ന മരുന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക