1. പുറവാരം

    1. നാ.
    2. അറയ്ക്കുചുറ്റുമുള്ള പുരമുറി
    3. അടച്ചുകെട്ടിയ വരാന്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക