1. പുറവേലി

  1. നാ.
  2. പുറമേ കെട്ടിയ വേലി
  3. പുറവരമ്പ്
 2. പാറുവലി

  1. നാ.
  2. കൂർക്കംവലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക