1. പുറ്റൻ

    1. നാ.
    2. പുറ്റുപിടിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക