1. പുലമ്പുക

  1. ക്രി.
  2. വെറുക്കുക
  3. വഹിക്കുക
  4. കൊള്ളുക
  5. വാടുക
  6. വിഷാദത്തോടെ കരയുകയും പറയുകയും ചെയ്യുക, വിലപിക്കുക, അർത്ഥമില്ലാതെ വല്ലതും പറയുക, വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കുക, ശബ്ദിക്കുക
  7. തനിച്ചാവുക
  8. പറ്റുക
  9. വിളങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക