1. പുലയൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു ജാതി, കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളിൽ ഒരു വർഗം (പാടത്തു (പുലത്തിൽ) പണിയെടുക്കുന്നവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക