1. പുലരെ

    1. അവ്യ.
    2. പുലരുന്നതുവരെ
    3. കാലത്തേ, പ്രഭാതത്തിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക