1. പുലവ്

  1. നാ.
  2. വെറുപ്പ്
  3. ദുഃഖം
  4. പ്രണയകോപം
  5. നാറ്റം
 2. പുലാവ്

  1. നാ.
  2. അരിയും പച്ചക്കറികളും മാംസവും മസാലയും മറ്റും ചേർത്തു പാകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക