1. പുലവൻ

    1. നാ.
    2. വിദ്വാൻ
    3. കവി
    4. സന്ന്യാസി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക