1. പുലസ്ത്യൻ

    1. നാ. പുരാണ.
    2. ഒരു മഹർഷി (രാക്ഷസന്മാരുടെ പൂർവികൻ, വിശ്രവസ്സിൻറെ പിതാവ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക