1. പുലായിതം

    1. നാ.
    2. കുതിരച്ചാട്ടം, പ്ലൂതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക