1. പുലിംഗം

    1. നാ.
    2. പുരുഷൻറെ അടയാളം
    3. ലിംഗങ്ങൾ മൂന്നുള്ളതിൽ ഒന്ന് (വിശേഷബുദ്ധിയുള്ളവരിൽ പുരുഷജാതിയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദം) ഉദാഃ സമർഥൻ, ബുദ്ധിമാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക