1. പുലിയങ്കം

    1. നാ.
    2. അഭ്യാസികൾ പുലിയുമായി നടത്തുന്ന യുദ്ധം
    3. ഒരു യുദ്ധമുറ (പുലിയുടെ ചലനങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക