1. പുലിയന്മോതിരം

    1. നാ.
    2. ഒരു കണ്ഠാഭരണം, പുലിനഖത്തിൻറെ ആകൃതിയിലുള്ള നടുക്കണ്ണിയുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക