1. പുല്ലം1

  1. നാ.
  2. കാള
  3. ശകാരം
  4. (ജ്യോ.) ഇടവം രാശി
 2. പുല്ലം2

  1. നാ.
  2. പുഷ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക