1. പുല്ലട്ടം

    1. നാ.
    2. മേൽപ്പുരയ്ക്കുതാഴെ ഉണക്കപ്പുല്ലു ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക