1. പുല്ലാക്ക്

    1. നാ.
    2. ഒരു ആഭരണം (മൂക്കിൽ രണ്ടുദ്വാരത്തിനും മധ്യേ തൊടുത്തിടുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക