1. പുല്ലാങ്കുഴൽ

    1. നാ.
    2. ഒരു വാദ്യം, ഓടക്കുഴൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക