1. പുല്ലാഞ്ഞിമൂർഖൻ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വിഷപ്പാമ്പ് (പുല്ലാഞ്ഞിക്കാടുകളിൽ കാണുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക